Privacy Policy

Inleiding

CORE vof respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan haar kan toevertrouwen. Bij de behandeling van uw vraag/dossier krijgt CORE vof een grote hoeveelheid aan gegevens in haar bezit, waaronder persoonsgegevens. Om cliënten en/of overige derden te informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, heeft CORE vof dit privacyreglement vastgesteld. Alle informatie over welke persoonsgegevens die CORE vof verwerkt en hoe zij hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

Artikel 1: Toepassing privacyreglement

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die CORE vof van u verzamelt en verwerkt. Door het bezorgen van uw gegevens aan Core en/of ondertekening van een Overeenkomst gaat u ermee akkoord dat dit privacyreglement van toepassing is op de door CORE vof verwerkte persoonsgegevens.

CORE vof is te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ten behoeve van dit privacyreglement geldt voor de termen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.[1]

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement

Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door CORE vof, in het kader van vragen en/of opdrachten aan haar toevertrouwd conform overeenkomsten.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor de uitvoering van de in dit reglement gestelde doeleinden.

Artikel 3 Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en enkel in het kader van de werking van Core vof en haar projecten: alle mogelijke handelingen voor het aanbieden op de arbeidsmarkt, onderlinge contacten/referenties met werkgevers, werknemers, vrijwilligers, mensen in een soortgelijke situatie, voor soortgelijke projecten, onderaannemers, partners, etc.

Het doeleinde voor het gebruik van deze gegevens is bedoeld om toegang te verschaffen tot een gewenst job, opleiding of begeleiding.

Daarnaast gebruikt Core vof (een deel van) deze gegevens voor promotionele doeleinden voor haar werking om op deze manier kenbaarheid te verwerven en een netwerk uit te bouwen.

Individueel kan er steeds met Core vof contact opgenomen worden om het gebruik van uw gegevens specifiek toe te lichten.

Artikel 4 Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door CORE vof worden verwerkt:

  1. Identificatiegegevens: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, nationaliteit, geboortedatum;
  2. Contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede uw bankrekeningnummer.
  3. Familiale situatie: burgerlijke staat, gezinssamenstelling, … 
  4. Gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling;
  5. Een rijksregisternummer of ander identificatienummer van de overheid;
  6. Financiële gegevens: inkomstengegevens, bankrekeningnummers, ….
  7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

CORE vof heeft niet de intentie gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van de ouders of voogd of indien een andere rechtsgrond de verwerking noodzakelijk maakt.

Artikel 5 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

CORE vof geeft uw persoonsgegevens enkel door aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doelstellingen uiteengezet in artikel 3 van dit privacyreglement.

CORE vof beperkt de toegang van haar medewerkers en personeelsleden tot uw persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is om de doelstellingen in artikel 3 van dit privacyreglement te bereiken.

Artikel 6 Beveiliging en geheimhouding

CORE vof treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7 Bewaring en bewaartermijn

CORE vof bewaart uw gegevens in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand. CORE vof neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid ervan te waarborgen.

CORE vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar na beëindiging van haar taak.

Artikel 8 Rechten van de Opdrachtgever

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CORE vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt CORE vof u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

CORE vof houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat CORE vof gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van de wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Artikel 9 Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot de Privacy Commissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be


[1] Zie artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(Tip: Google translate this page to see in another language)